Suspendarea contractului individual de muncă și efectele acesteia

     Adrian              ANGHEL

Pe timpul executării contractului individual de muncă se pot ivi o serie de situații care să determine suspendarea acestuia. Legislația incidentă domeniului, în speță Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează trei mari categorii de situații de suspendare a contractului individual de muncă, respectiv de drept, la ințiativa uneia dintre părți si prin acordul părților.

Suspendarea de drept intervine în următoarele situații: concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, carantină, exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești (pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel), îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat, forță majoră, în cazul în care salariatul este arestat preventiv, de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Situații de suspendare din inițiativa salariatului: concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, concediu paternal, concediu pentru formare profesională, exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local (pe toată durata mandatului), participarea la grevă, concediu de acomodare.

Suspendarea din inițiativa angajatorului intervine în următoarele situații: în cazul când salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă (pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare), în cazul în care împotriva salariatului s-a luat măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune (dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de muncă), precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă, pe durata detașării, pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor, pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului.

Suspendarea prin acordul părților operează în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Efectele suspendării contractului individual de muncă:

– suspendarea contractului individual de muncă determină suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator;

– pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât prestarea muncii și plata drepturilor, dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne (exemplificăm dreptul la indemnizațiile de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru creșterea copilului etc.);

– în cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat;

– dacă în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează;

– pe timpul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept;

– în cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare.

Protejați-vă drepturile și respectați-vă obligațiile!

Adrian ANGHEL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *