ARE ANGAJATORUL DREPTUL SĂ MODIFICE UNILATERAL CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ?

Pe timpul executării contractului individual de muncă, acesta poate suferi modificări ale unor clauze sau elemente. Norma legală de bază prevede că modificarea contractului individual de muncă se poate realiza numai prin acordul părților. Dar, la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, identificăm o normă derogatorie, astfel: “Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod”.

Având în vedere faptul că în practică se întâlnesc multe cazuri de modificare a contractului individual de muncă care generează dispute între angajator și salariat, vom prezenta explicit situațiile în care angajatorul poate modifica acest contract.

Astfel, locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator, prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, cu precizarea că, pe durata delegării ori a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, așa cum a fost încheiat anterior.

Pentru a evita orice confuzie (des întâlnită), să precizăm că delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă, iar detașarea presupune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

În cazul delegării, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni. Orice prelungire a perioadei de delegare, peste cele 60 de zile, se poate face numai cu acordul salariatului.

Trebuie evidențiat faptul că, pe timpul delegării, salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil (acolo unde acesta există). De asemenea, refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia.

Spre deosebire de delegare, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator prin detașare se poate face pe o perioadă de cel mult un an. Orice prelungire a detașării peste această perioadă se poate dispune numai cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

Ca și în cazul delegarii, pe perioada detașării, salariatul are o serie de drepturi, respectiv plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil (acolo unde acesta există). Totodată, trebuie precizat că salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice.

Așa cum este definită detașarea, se poate observa că principalul element modificat este locul muncii (la alt angajator). Cu toate acestea, în mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar în acest caz este necesar consimțământul scris al salariatului.

Un alt aspect important referitor la detașare îl reprezintă faptul că drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea iar salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile (fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat).

Angajatorul mai poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul Muncii.

Protejați-vă drepturile și respectați-vă obligațiile!

Adrian Anghel

NR: Adresăm cititorilor noştri rugămintea să formuleze opinii, comentarii, sugestii, întrebări, numai în cadrul site-ului giurgiu-express.ro, la finalul articolului, la rubrica:  Comentariu.

 Semnatarul rubricii sau redacţia nu pot răspunde întrebărilor pe grupul facebook „Giurgiu express” sau pe alte grupuri, unde  dinamica interacţiunii nu poate fi controlată.

 Vă mulţumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *